Latex per meter winkel en groothandel, latex doek in diverse diktes en mooie kleuren, latex-rubber per rol voor groothandel prijzen om uw latex kleding, mode en lingerie zelf te maken.

Verzending en algemene voorwaarden


Levering en voorwaarden

Orders vanaf €350,00: 10% korting
Onze latex is voordelig geprijsd.
Uw bestelling/orders worden verzonden na betaling.
Verzenddagen: Dinsdag en Vrijdag.
Dan gelieve te bestellen voor 12.00 uur maandag/donderdag

Verzendkosten vanaf prijs:  (NL): € 7,95 excl.BTW.   Belgie(BE): € 7,95 excl. BTW.   Duitsland en Luxemburg: 14,95 excl. BTW.
Europa/Wereld(buiten NL&BE) EU1: €16,95   UE2: €22,95    EU3: €29,90 excl. BTW.


Prijzen in de winkel excl. BTW.


Algemene leveringsvoorwaarden van R-Deco te Baarle-Nassau-Hertog (www.latexpermeter.com )
KvK: 71122591
BTW: NL001772692B17

Artikel 1 -
Gelding,
Deze voorwaarden maken deel uit c.q. zijn van toepassing op alle door/vanwege verkoper gedane aanbiedingen, mededelingen en gesloten overeenkomsten en verkopen, onder gelijktijdige buiten effectstelling ten opzichte van verkoper van alle eventuele algemene en/of bijzondere voorwaarde(n) van derden, tenzij van aanvaarding van een zodanige algemene en/of bijzondere voorwaarde(n) schriftelijk door of vanwege verkoper blijkt en deze voorwaarden worden geacht de voorwaarden te zijn waarnaar het eerst is verwezen. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van 'koper', dient tevens te worden gelezen 'afnemer', althans enige partij die zich jegens verkoper heeft verbonden.

Artikel 2 -
Offerten,
Alle aanbiedingen van verkoper zijn vrijblijvend, in het bijzonder voor wat betreft de leverbaarheid, levertijd, prijsstelling en uitvoering, tenzij schriftelijk anderszins is overeengekomen. Elke prijsopgave is gebaseerd op de op het moment van de opgave gehanteerde prijzen. Mochten deze na bedoeld moment wijziging ondergaan, dan behoudt verkoper zich het recht voor de prijzen achteraf naar redelijkheid aan te passen, in het bijzonder in het geval valutakoersen wijzigen en in het geval de uitgever of toeleverancier een prijsverhoging doorvoert.

Artikel 3 -
Kosten,
Alle kosten die verkoper in verband met werkzaamheden met betrekking tot de koop in redelijkheid heeft moeten maken, kan de verkoper van de koper vorderen.
Artikel 4 -
Vooruitbetaling In geval van bestelling kan verkoper van koper vooruitbetaling vorderen ter grootte van het bedrag van de verkoopprijs vermeerderd met de verwachte bijkomende kosten.

Artikel 5 -
Annulering,
Een partij die zich, op welke wijze dan ook, jegens verkoper heeft verbonden, kan zich niet eenzijdig onttrekken, tenzij verkoper daartoe schriftelijk toestemming heeft verleend. Is een dergelijke toestemming gegeven, dan is de wederpartij niettemin, bij wegen van schadevergoeding, een bedrag gelijk aan tenminste 10% van het factuurbedrag verschuldigd, alsmede alle door verkoper gemaakte kosten, waarbij een minimum van € 15,- per orderlijn als basis zal worden gehanteerd.

Artikel 6 -
Bestellingen en levertijd,
1. Alle gekochte zaken zijn vanaf de totstandkoming van de overeenkomst voor rekening en risico van de koper 2. Indien de koper aan verkoper nog enige betalingsverplichting heeft, in het bijzonder indien facturen ter zake leveranties van verkoper aan koper nog geheel of gedeeltelijk openstaan, is verkoper gerechtigd de leveringsverplichtingen op te schorten totdat koper aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. 3. In geval van openstaande facturen is verkoper gerechtigd de gekochte zaken onder rembours te verzenden, ongeacht enig ander beding. 4. Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij anderszins is overeengekomen. 5. Het aannemen door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of op het reçu, geldt als bewijs dat het geleverde in correcte staat was. 6. Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van verkoper, tenzij door zijn schuld veroorzaakt. 7. Goederen worden vervoerd voor risico van koper, tenzij anderszins overeengekomen. 8. Elk gedeelte der levering, daaronder begrepen onderdelen van een samengestelde order, kan afzonderlijk worden gefactureerd. 9. Behoudens anders luidend bericht, geschiedt aflevering voor risico van de koper op het laatst bekende adres van de koper. 10. De verzending vindt plaats in opdracht van de cliënt en voor rekening van de cliënt.

Artikel 7 -
Reclames,
1. Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen. 2. De koper die het geleverde niet binnen 14 dagen na ontvangst daarvan behoorlijk op de deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering akkoord te hebben bevonden. 3. De koper zal jegens verkoper geen aanspraak kunnen doen gelden, nadat koper het geleverde in gebruik heeft genomen of doen nemen, dan wel heeft doorgeleverd. 4. Omdat onze latex goederen natuurproducten zijn en op maat worden geleverd en i.v.m. de hygiëne, kunnen deze niet worden geruild c.q. worden terug gestuurd naar verkoper. Uitsluitend hele ongeopende rollen (10mtr) kunnen worden retour gezonden. 5. Gebreken aan een deel van het geleverde, geven niet het recht tot afkeuring en/of niet - betaling van de gehele leverantie. Uitsluitend ongeopende verzendingen kunnen terug genomen worden.

Artikel 8 -
Ontoerekenbare tekortkoming,
1. Storingen in het bedrijf van de verkoper welke hem niet kunnen worden toegerekend (waaronder: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, niet tijdige of niet correcte levering door toeleveranciers, brand, ongevallen, staking, ziekte e.d.) ontslaan verkoper van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn en/of van zijn leveringsverplichting, zonder dat koper uit dien hoofde enig recht op vergoeding van schade, kosten en rente kan doen gelden. 2. Indien een geval als genoemd in het eerste lid zich voordoet, zal verkoper daarvan onverwijld mededeling doen aan koper. Deze heeft alsdan het recht om de overeenkomst, binnen 7 dagen na ontvangst van die mededeling, schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van verkoper af te nemen en te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de order. Het in artikel 6 bepaalde zal in dit geval toepassing missen.

Artikel 9 -
(Non)betaling,
1. Betalingen dienen vooraf of á contant bij aflevering te geschieden, tenzij anderszins overeengekomen. 2. Is overeengekomen dat koper een factuur zal worden gezonden, dan dient betaling van het aan koper verschuldigde te geschieden binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur ten kantore van verkoper, dan wel op een door hem aan te wijzen bank- of postbankrekening. De factuur wordt geacht te zijn ontvangen nadat 6 dagen na de dag der verzending zijn verstreken. 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de koper vanaf de vervaldag een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, een gedeelte van een maand als een gehele maand gerekend. over het totale factuurbedrag, zulks zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. 4. Alle buitengerechtelijke kosten verbonden aan de invordering komen ten laste van de koper. De buitenrechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het te vorderen totaalbedrag, met een minimum van € 125,- en worden verschuldigd op het moment dat de vordering ter incasso uit handen wordt gegeven, onverminderd het recht van verkoper om het surplus van deze kosten op koper te verhalen. 5. In geval van niet (tijdige) betaling, is verkoper gerechtigd alle verdere leveranties te staken, zonder gehouden te zijn om, na ontvangst van de achterstallige betaling(en), alsnog te leveren.

Artikel 10 -
Eigendomsvoorbehoud,
1. Alle geleverde zaken blijven eigendom van verkoper, totdat volledige betaling van alle openstaande vorderingen, rente en gemaakte kosten is verkregen, zulks tot meerdere zekerheid voor betaling van al het aan verkoper toekomende, niets uitgezonderd. 2. Heeft verkoper een vordering uit meer dan één overeenkomst c.q. leverantie, dan worden deze geacht één geheel te vormen, zodat verkoper zijn rechten op alle geleverde zaken kan uitoefenen totdat door koper aan alle verplichtingen is voldaan. 3. Verkoper is gerechtigd de geleverde zaken, die krachtens de voorgaande leden zijn eigendom zijn gebleven, terug te nemen, door welke terugneming de overeenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd het recht van verkoper om alle ten gevolge van de wanbetaling geleden en nog te lijden schade op koper te verhalen.

Artikel 11 -
Conversiebepaling,
Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk door enige rechter als onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd, wordt deze geacht te zijn geconverteerd in een bepaling die, voor zoveel mogelijk met behoud van de inhoud en strekking daarvan, niet als zodanig kan worden aangemerkt.


latex per meter